Vi tror ikke på brandslukning!

Vi arbejder med ethvert aspekt i den unges liv med særligt fokus på de områder, hvor den unge møder udfordringer, som han eller hun har brug for hjælp til at håndtere. Vi arbejder helhedsorienteret og anser den unge som den vigtigste drivkraft i processen.

 

Den unge i centrum

Uanset hvilket aspekt af den unges liv, der arbejdes med, står den unge i centrum i egen udviklingsproces. Vi arbejder ikke ud fra en præmis om nødvendigvis at kunne ændre den unges ydre omstændigheder, men ud fra en ufravigelig tro på, at vi kan lære den unge de fornødne redskaber til at kunne håndtere sin virkelighed og enhver af de udfordringer, denne måtte byde på.

Familien

Når den unge mistrives i familien har det en negativ indvirkning på hele den unges liv. Uanset hvor godt eller skidt den unges familie fungerer, arbejder vi altid tæt sammen med familien med en anerkendende tilgang af familiens rolle, og vi tilbyder familiebehandling efter behov. Sideløbende med arbejdet med hele familiens trivsel arbejder vi selvstændigt med den unges kompetencer og styrker den unge i på konstruktiv vis at kunne tackle de udfordringer, der opstår i familien.

Skolegangen

Personlig, social og faglig trivsel i skolen er afgørende for et succesfuldt ungdomsliv og fremtidigt voksenliv. Vi har et yderst tæt samarbejde med vores unges skoler omkring alle aspekter af den unges trivsel og succes i skolen. Vi tager udgangspunkt i de helt konkrete udfordringer, den unge møder og arbejder målrettet mod at ændre bl.a. negativ adfærd, sammenbrudte relationer o.l. Vi er fleksible i tilgangen og arbejder med den unge såvel i som uden for skolen. Står en ung uden eller mellem skoletilbud, arbejder vi målrettet mod at styrke de kompetencer, der er nødvendige for den unge at besidde for at kunne indgå succesfuldt i et nyt skoletilbud eller vende succesfuldt tilbage i oprindeligt. Under et sådant forløb kan vi desuden tilbyde varetagelse af et 12.2. tilbud.

Fritidsjobbet

Et fritidsjob er en vigtig del af et succesfuldt ungdomsliv. På en arbejdsplads opnår den unge kompetencer, der i høj grad er med til at styrke den unges selvstændighed, selvværd og følelse af succes. Vi vurderer sammen med den unges øvrige netværk, om den unge er parat til at varetage et normalt fritidsjob. I så fald hjælper vi den unge med jobsøgningen og forbereder den unge til evt. jobsamtale samt sætter den unge ind i de krav, forventninger og rettigheder, der gør sig gældende på den pågældende arbejdsplads. Vurderes den unge ikke parat til at kunne varetage et almindeligt fritidsjob, tilbydes den unge et forløb i vores jobprogram. Her kommer den unge i et jobforløb i en af vores samarbejdsvirksomheder, men aflønnes af os.

Fritidsinteresserne

Alle unge har gavn af et stærkt socialt netværk herunder også i form af fællesskaber i fritiden. Mange af vores unge har længe ikke haft overskuddet til at passe en fritidsinteresse, selvom de fleste er interesserede i at komme i gang. Vi hjælper den unge med at vælge og komme i gang og giver den unge redskaberne til at kunne fastholde deltagelsen. En fritidsinteresse er sammen med skole og fritidsjob med til at give den unge en struktureret og indholdsrig hverdag, hvilket giver den unge en oplevelse af at have et meningsfuldt og ”normalt” ungdomsliv.

Inddragelsen af netværket

En vigtig del af helhedsindsatsen er inddragelse af den unges øvrige netværk. Vi er ikke en blivende ressource i den unges liv, og anser det som en afgørende del af vores indsats aktivt at inddrage de ressourcepersoner, der allerede er i den unges netværk. Det kan være familiemedlemmer, lærere, pædagoger og trænere; alle, der kan varetage en positiv og styrkende rolle i den unges udvikling. Ligeledes styrker vi målrettet den unge i selvstændigt at kunne inddrage gode ressourcepersoner fra eget netværk.

At gøre os selv overflødige

Det vigtigste formål med vores indsats er at gøre os selv overflødige!

Med andre ord, uanset den unges livsbetingelser, styrke den unge på alle fronter og sikre, at han eller hun er i stand til at håndtere store som små udfordringer, tage styringen og opnå succes i eget liv. Vi fylder som oftest meget i starten af processen, mens vi, i takt med at den unge styrkes, trækker os mere og mere ud af processen for til sidst med succes at kunne afslutte en sag.